Logo przedszkola

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakładu Oświaty w Karlinie

 1. Home
 2. /
 3. Menu przedmiotowe
 4. /
 5. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Oświaty w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.oswiata-karlino.pl

Data publikacji strony internetowej: 09.02.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo

Strona posiada następujące, możliwe do włączenia, ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Nawigacja klawiaturą
 • Blokada animacji
 • Kontrast
 • Monochromatyczność
 • Zwiększenie wielkości tekstu
 • Zmniejszenie wielkości tekstu
 • Zmianę czcionki
 • Zaznaczenie tytułów
 • Zaznaczenie linków
 • Podkreślenie linków
 • Skiplinki
 • Wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywny opis

Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 20.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest KEVIN ĆWIEK, k.cwiek@oswiata-karlino.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 77 80, wysyłając list na adres Zakład Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, bądź wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://oswiata-karlino.pl/kontakt/

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez autodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o której stronie internetowej lub aplikacji jest mowa oraz sposób kontaktu zwrotnego. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposoby dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wpłynięcia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu, bądź realizacja żądania nie jest możliwa, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie. Przy czym termin na poinformowanie wnoszącego żądanie nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu stronu internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Ze strony internetowej można korzystać wyłącznie z klawiatury, poruszając się po serwisie za pomocą klawisza Tab (umożliwia to włączony tzn. fokus – mechanizm przemieszczania się po wszystkich widocznych, interaktywnych elementach strony w logicznej kolejności) oraz Enter
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych
 • Strony posiadają unikalne tytuły podstron i wykorzystują mechanizm nagłówków
 • Linki prowadzące do stron zewnętrznych otwierają się w nowym oknie
 • Kontrast tekstu do tła, zmiana wielkości czcionki, jak i samej czcionki pozwala osobom słabiej widzącym na zmianę tekstu na bardziej czytelny
 • Zmiana rozmiaru strony możliwa jest na graficznych przeglądarkach, dzięki wbudowanym funkcjom (najczęściej są dostępne poprzez użycie kombinacji [ctrl] + [+] by powiększyć oraz [ctrl] + [-] by zmniejszyć stronę

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Oświaty znajduje się przy ul. Szymanowskiego 17 na III piętrze. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na III piętro. Drzwi do budynku otwierają się manualnie, w wejściu nie ma progu.